Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) temel amacı, Electravis Teknoloji A.Ş. (“Solarvis”) tarafından yürürlükteki mevzuat olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin dikkatine sunmaktır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Solarvis için önemlidir. Bu çerçevede, bu Aydınlatma Metni yalnızca İnternet Sitesi ziyaretçileri ve müşterilerin mevzuat uyarınca bilgilendirilmesi için hazırlanmış olup çalışan, çalışan adayı, tedarikçi ve benzeri kişi gruplarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin durumları kapsamamaktadır.
KVKK kapsamınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamında, https://www.solarvis.co/ alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yaptığınız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Solarvis tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Solarvis, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin İnternet Sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Solarvis, kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde İnternet Sitesi üzerinden başkaca aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde info@solarvis.co e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Yasal Dayanaklar

Solarvis tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir. Solarvis’in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;
- Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
- Doğru ve güncel olarak,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
- İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Solarvis ile başta İnternet Sitesi’nde yer alan formlar üzerinden paylaştığınız kişisel veriler, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanacaktır. Solarvis, kişisel verileri; İnternet Sitesi hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.
Solarvis, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanmaktadır. Solarvis, İnternet Sitesi üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplamaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanı sağlaması amacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaretçilerimizin tercihlerini belirlemek, spesifik bir sayfaya yönelik talepleri saptamak, İnternet Sitesi kullanım tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Platform üzerindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyeniz.
Kişisel verileriniz sizinle iletişim kurmak için de kullanılmaktadır. Hoş geldiniz e-postaları, anket ve forum bilgilendirmeleri, teknik hizmet sorunlarıyla ilgili bilgi ve güvenlik duyuruları gibi zorunlu olarak sağlanan belirli hizmet iletişimleri de gönderebilmektedir.
Solarvis İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurduğunuzda kişisel verileriniz, formu doldurma amacınıza uygun olarak ve ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızın ayrıca bulunması halinde hizmetlere ilişkin e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi verilmesi amaçlarıyla da sınırlı olarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen kişisel verileriniz, Solarvis ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibarı ile işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

3.1. Kimlik Bilgisi

İnternet Sitesi’ne üye olurken, İnternet Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla işlem yaparken, çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz ad, soyadı, TCKN, kimlik bilgileri verileriniz.

3.2. İletişim Bilgisi

İnternet Sitesi’ne üye olurken, İnternet Sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla işlem yaparken, çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres verileriniz.

3.3. Finansal Bilgiler

Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.

3.4. Pazarlama Bilgileri

Pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren raporlar, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri ile türetilen bilgiler, anketler, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.

3.5. İşlem Güvenliği Bilgileri

IP adres bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri.

3.6. Diğer Bilgiler

Hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden gelen bilgi talepleri vb.) ve lokasyon bilgisi.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Nedenleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza olmaksızın ve diğer hallerde açık rıza bulunması halinde işlenmektedir.
KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Solarvis, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi işlemektedir. Bu çerçevede toplanan kişisel verileriniz; Solarvis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, reklam ve/veya kampanya ve/veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, Solarvis’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, raporlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, KVKK’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; İnternet Sitesi’ni kullanan kişinin bilgilerini tespit ve teyit etmek, sunulan hizmetler kapsamındaki sorun ve hataların tespit etmek, müşterilerin talep, şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve çözüme kavuşturmak ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek amaçlarıyla da işlenmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler Solarvis tarafından ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmemektedir.

5. solarVis'in Kanun'dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Solarvis ile paylaşılan kişisel veriler, Solarvis gözetimi ve kontrolü altındadır. Solarvis, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Kişisel verileriniz, Solarvis’in faaliyet konusu kapsamında ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçları doğrultusunda işlenecek, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler ve/veya yürürlükteki mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanabilecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası yalnızca bu konuda yetkilendirilmiş ve eğitilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.
Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanılmaktadır. Kişisel verilerinizi denetim altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolanmakta olup kredi kartı numarası veya parola gibi çok gizli bilgileri internet üzerinden aktarırken, Güvenli Giriş Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleri kullanılmaktadır.
Solarvis tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki önlemler alınmaktadır:

5.a. İdari Tedbirler

- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurumsal politikalar oluşturulmuş olup ilgili politikalar uygulanmaktadır.
- Çalışanların kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirmeleri amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

5.b. Teknik Tedbirler

- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi ve kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Solarvis’in ilgili kişilerin kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunduğundan, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Solarvis ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde profil sayfanızı ziyaret ederek bilgilerinizi güncellemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz üçüncü kişilerle, özel entegratör hizmeti veren iş ortaklarımızla, bağımsız denetim veren üçüncü kişilerle, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, mali müşavirlerimizle, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla ve iştiraklerimizle ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

7. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;
- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Solarvis’in “Mustafa Kemal Mah. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi 280/G No:1260 Çankaya / ANKARA” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile ve/veya Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile yazılı olarak, üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden veya herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Solarvis tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.
Taleplerinizi iletmekte kullanabileceğiniz Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Veri Sorumlusu: Electravis Teknoloji A.Ş.
VKN / VD: 3312240772 / Maltepe
Adres: Mustafa Kemal Mah. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi 280/G No:1260 Çankaya / ANKARA
E-posta : info@solarvis.co
İletişim Telefonu:
(0312) 911 13 34
Ticaret Sicil No: 439846
MERSİS: 0331224077200001

Stay informed with the latest solar innovations.

Subscribe to our newsletter for exclusive updates and insights.


I accept the processing of my personal data for marketing purposes and the sending of commercial electronic messages to me for the purposes specified in the Information Text on the Processing of Personal Data.

Allow cookies
We use cookies on our website to provide you with a better service. If you are happy with this, you can continue to use the website as normal, or you can learn how to change your cookie settings.
🍪